5. Kısadan Hisse Ödülleri Sahiplerini Buldu

#

Fes­ti­val dü­zen­le­mek kum­dan ka­le­ler inşa et­me­ye ben­zi­yor. Tam bir ka­le­yi ta­mam­la­dım der­ken bir dalga gelip biraz önce yap­tık­la­rı­nı­zı yıkıp gi­di­yor. 2019’un Ekim ayın­da ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­mız 5. Kı­sa­dan Hisse Kısa film Gün­le­ri­ni 2020 yı­lı­nın Kasım ayın­da ta­mam­lar­ken dal­ga­la­rı aş­ma­nın ver­di­ği acı tatlı yor­gun­luk­la bu sa­tır­la­rı ya­zı­yo­rum.

Fes­ti­val dü­zen­le­mek kum­dan ka­le­ler inşa et­me­ye ben­zi­yor. Tam bir ka­le­yi ta­mam­la­dım der­ken bir dalga gelip biraz önce yap­tık­la­rı­nı­zı yıkıp gi­di­yor. 2019’un Ekim ayın­da ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı­ğı­mız 5. Kı­sa­dan Hisse Kısa film Gün­le­ri­ni 2020 yı­lı­nın Kasım ayın­da ta­mam­lar­ken dal­ga­la­rı aş­ma­nın ver­di­ği acı tatlı yor­gun­luk­la bu sa­tır­la­rı ya­zı­yo­rum.

Film sa­na­tıy­la pra­tik ola­rak uğ­ra­şan­lar böy­le­si son da­ki­ka süp­riz­le­ri­ne zaman içe­ri­sin­de aşi­na­lık kes­be­der­ler. Mühim olan bütün bu ak­si­lik­le­ri bir şe­kil­de idare edip, revan olu­nan yola ka­lı­nan yer­den devam et­mek­tir.

Da­nış­ma ku­ru­lu­nun bu yıl te­ma­sız devam etme ka­ra­rı ne­ti­ce­sin­de işe şart­na­me­yi gün­cel­le­ye­rek baş­la­dık. 5 Kasım’da ya­pı­lan basın top­lan­tı­sı ile film­ler gel­me­ye baş­la­dı. 15 Şubat’a yak­laş­tı­ğı­mız­da ise film­ler yağ­ma­ya devam edi­yor­du. Top­lam­da 433 film baş­vu­ru­da bu­lun­du. Tam, yazın ha­ber­ci­si ilk­ba­ha­rın in­ci­si Nisan ayın­da se­yir­ciy­le bu­luş­ma­nın ha­zır­lık­la­rı­nı ya­par­ken adeta sur bo­ru­su öttü ve tüm plan­lar başka bir ba­ha­ra yani son­ba­ha­ra kal­mış oldu.

Hep bir­lik­te ev­le­re ka­pan­dık. Ama öte ta­raf­tan da çok ve­rim­li bir yıl oldu.

Ön eleme jüri üye­le­rin­den Nuray Ka­ya­can Si­ne­ma Genel Mü­dür­lü­ğün­den bel­ge­sel yapım des­te­ği, Ayşe Ka­ra­kö­se ise se­nar­yo yazım des­te­ği ka­zan­dı. Kaan Atil­la Taş­kın, "EMRE : Genç Bir Bok­sö­rün Hi­ka­ye­si" adlı uzun met­raj filmi ile 38. Mi­la­no Ulus­la­ra­ra­sı Spor Filmi Fes­ti­va­li'nde film ka­te­go­ri­sin­de man­si­yon ödülü ka­zan­dı. M. Ab­dül­ga­fur Şahin ‘Kudüs’ün Işık­la­rı’ bel­ge­se­li­ni eri­şi­me açtı. Ser­dar Ars­lan film eleş­ti­ri­si atöl­ye­si­ne baş­la­dı.

Da­nış­ma ku­ru­lu üye­le­rin­den Tuba Özden Deniz, Safa Önal bel­ge­se­li için Si­ne­ma Genel Mü­dür­lü­ğün­den des­tek al­ma­ya hak ka­zan­dı. Sinan Ser­tel ‘İçim­de­ki Kah­ra­ma­nı’ çekti. İhsan Kabil, Kor­kut Ata Türk Dün­ya­sı Film Fes­ti­va­li­ni ha­zır­la­dı.

Ana jü­ri­de de man­za­ra ay­nıy­dı. Cemal Şakar ‘Ken­di­ne Ait Bir Şey’ isim­li pro­je­si­ne se­nar­yo des­te­ği ka­zan­dı. Ödül tö­re­ni ön­ce­si on ikin­ci öykü ki­ta­bı ‘Utanç’ kitap raf­la­rın­da­ki ye­ri­ni aldı. Ata­lay Taş­di­ken ‘Kar Kır­mı­zı’ fil­mi­ni çekti. ‘Tu­ra­gay’ isim­li pro­je­si TRT 12 Punto ta­ra­fın­dan des­tek­len­me­ye layık gö­rül­dü. Seyid Çolak ‘Kapan’ı viz­yo­na soktu. Bel­kıs Bay­rak ‘Gü­li­zar’ isim­li se­nar­yo­su için film yapım des­te­ği ka­zan­dı. İpek Tuz­cu­oğ­lu ‘Töv­be­ler Olsun’ di­zi­si­ne baş­la­dı.

Bu sü­reç­te biz de fes­ti­val ha­zır­lık­la­rı dı­şın­da boş dur­ma­dık. Se­nar­yo atöl­ye­si için ge­rek­li plan ve prog­ra­mı­mız hazır. İmkan­lar ol­gun­la­şın­ca güzel bir pro­jey­le kar­şı­nız­da ol­ma­yı te­vek­kül­le umu­yo­ruz.

Bil­gi­sa­yar kar­şı­sın­da geçen fes­ti­val me­sa­ili va­kit­ler­de top­lam­da 768 bar­dak çay, 26 kilo çe­şit­li meyve, 223 ısı­rım­lık bis­kü­vi, 12 avuç fın­dık, 42 taze ceviz, 281 çim­dik çe­şit­li hamur işi tü­ket­tim.

Bu ra­kam­lar size abar­tı­lı ve ha­ki­kat­ten uzak ge­le­bi­lir. Haklı da ola­bi­lir­si­niz. Bana öyle gel­miş de ola­bi­lir. Ama film yap­mak da ha­ki­kat hak­kın­da ‘bana göre’ di­ye­rek bir id­di­ada bu­lun­mak değil mi? Bu yüz­den kimi zaman hiç ger­çek­çi değil de­mi­yor muyuz iz­le­dik­le­ri­miz için?

Nazif Tunç onur ödü­lü­nü alır­ken Şahı Nak­şi­bend haz­ret­le­ri­nin ‘Halk için­de Hakla be­ra­ber’ sö­zün­den ha­re­ket­le; ‘Bize lazım olan daha çok Ana­do­lu’nun bir za­man­lar ir­fa­nı, ma­ne­vi­ya­tı, iyi­li­ği, gü­zel­li­ği ve en gü­ze­li var etmiş olan ocak­lar­dır. O ocak­la­ra ben­zer bir ha­re­ke­tin si­ne­ma­da da baş­la­tıl­mış ol­ma­sı­dır. Si­ne­ma­nın hak ve ha­ki­ka­ti gös­te­ren bir sanat ol­ma­sı­nı ümit edi­yo­rum.’ söz­le­riy­le halk için­de Hak ile bir­lik­te olup Ha­ki­ka­te yü­rü­me­ye dik­kat çekti.

Ha­ki­ka­te giden yol­lar tek değil demek ki. 433 film de bu du­ru­mun is­pa­tı. Hepsi bir olan ha­ki­ka­tin pay­la­rı­na dü­şen­le­ri iz­le­yi­ci­ye ak­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor.

433 film­den 31 ta­ne­si ya­rış­ma­ya hak ka­zan­dı ve 8 ta­ne­si­ne ödül ve­ril­di. Lise ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne "Tears" fil­miy­le Re­mi­ye Zey­nep Yal­çın­ka­ya, ikin­ci­li­ğe "Mü­te­ma­di­yen" ile İbra­him Kerem Tutal, üçün­cü­lü­ğe ise "Atom" ile Ben­gi­su Koca layık gö­rül­dü. Genel ka­te­go­ri­de "APP" adlı ya­pım­la bi­rin­ci­lik ödülü Ha­ti­ce Aşkın'a, ikin­ci­lik ödülü "Tor" fil­miy­le Ragıp Türk'e ve üçün­cü­lük ödülü de "İkame" adlı kur­ma­cay­la Erkan Ora­san'a tes­lim edil­di.
Kasım Ördek, "Yağ­mur Olup Şehre Dü­şü­yo­rum" adlı kur­ma­ca fil­miy­le Genç Ön­cü­ler Özel Ödülü'ne layık gö­rü­lür­ken, Jüri Özel Ödülü ise "Ser­vis" ile Ra­ma­zan Kılıç'a ve­ril­di.

Kısa film­ci­le­re film­le­ri­nin beyaz per­de­de gös­te­ri­mi­ni ve ödül tö­re­ni he­ye­ca­nı­nı ya­şat­ma ko­nu­sun­da ıs­rar­cı ol­du­ğu­mu­zu be­lirt­mek is­te­rim. Fes­ti­val ru­hu­nu ya­şat­mak adına eli­miz­den ge­le­ni yap­tık. Et­kin­lik­le­ri bir kere er­te­le­dik, ikin­ci bir er­te­le­me­nin ve çev­ri­mi­çi gös­te­rim­le­rin de kı­yı­sın­dan dön­dük. Zira si­ne­ma sa­lon­la­rı ka­pa­tıl­dı ve an iti­ba­riy­le so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı geri gel­miş bu­lu­nu­yor.

Ka­pa­nış ge­ce­sin­de gö­rev­li­nin sa­lo­nun dol­du­ğu­nu ve içe­ri­ye kim­se­yi ala­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di­ğin­de he­de­fi­mi­ze ulaş­tı­ğı­mız için mutlu oldum. 2020 yı­lı­nın muh­te­me­len son fes­ti­val at­mos­fe­ri­ni kısa film iz­le­yi­ci­le­ri­ne tat­tır­mış olduk.