Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından gerçekleştirilen 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması; genç yapımcı ve yönetmenleri ödüllendirilerek yeni eserlerin üretmesine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.


1. Yarışmaya kurmaca, belgesel, animasyon/canlandırma ve deneysel türündeki eserler başvurabilir. Yarışmaya katılan tüm eserler genel ve lise olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecektir. 

2. Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından Türkiye uyruklu tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.

3. Yarışmaya, jenerik dahil süresi 20 dakikayı aşmayan filmler (kurmaca, canlandırma, deneysel) ve 30 dakikayı aşmayan belgesel filmler konu sınırlaması gözetmeksizin katılabilir. Süre sınırlamasına %10 bir zaman payı eklenebilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.

4. Yarışmaya 1 Ocak 2019 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması’na katılmaya engel değildir. 

5. Daha önceki yıllarda Kısadan Hisse Kısa Film Yarışmasında finale kalmış ve/veya ödül almış eserler tekrar katılamaz.

6. Yarışmada dil sınırlaması yoktur. Türkçe dışındaki filmler yarışmaya Türkçe alt yazıyla katılabilirler.

7. Eserlerin gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telif problemleri eser sahibinin sorumluluğundadır.

8. Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.kisadanhisse.org adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları dikkate alınmayacaktır.

9. Başvuru aşamasında web sitesindeki başvuru formunun doldurulması yeterlidir. Ön elemeyi geçip finale kalan eserlerin başvuru sahipleriyle irtibata geçilecek ve şartname ile başvuru formunun ıslak imzalı kopyasını organizasyon adresine ulaştırmaları talep edilecektir. Yedi (7) gün içerisinde ıslak imzalı başvuru formunu teslim etmeyen film sahiplerinin yerine ön eleme jürisinin seçeceği yedek listeden ekleme yapılacaktır.

10. Ön elemeyi geçip finale kalan eserlerin başvuru sahipleriyle irtibata geçilecek ve online ortamda eserin kendisi ve fragmanı (1080p HD çözünürlükte), sinopsis, yönetmen özgeçmişi, yönetmen fotoğrafı ve eserin afişinin organizasyon ekibine ulaştırmaları talep edilecektir. 

11. Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.

12. Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilecektir. 

13. Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği ve Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin katılımcıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde katılan eserleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

14. Organizasyon Komitesi başvuran filmlerin üç dakikayı aşmayacak uzunlukta bir bölümünü tanıtım amacıyla kullanım hakkına sahiptir.

15. Ön değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilerek yarışmaya hak kazanan eserler, yarışmanın resmi internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve ulusal medya aracılığıyla duyurulur. Ön elemeyi geçemeyen eserlerin sahiplerine herhangi bir iletişim yoluyla bilgi verilmeyecektir.

16. Başvuru formunda istenen "eser izleme linki" bölümüne indirme linki değil Vimeo yada YouTube gibi video platformlarına yüklediğiniz eserinizin izleme linki eklenmeli, link ön eleme süresince aktif/izlenebilir olmalı ve varsa izleme şifresi girilmelidir. WeTransfer gibi indirme gerektiren platformlara ait linkler girilmemelidir. Bu konudaki sorumluluk başvuru sahibine aittir.


1. Ya­rış­ma­dan sonra ya­rış­ma ar­şi­vin­de bu­lun­du­ru­la­cak olan film­ler ulu­sal ya da ulus­la­ra­ra­sı fes­ti­val­le­rin ya­rış­ma dışı bö­lüm­le­ri ile daha başka uygun kül­tü­rel et­kin­lik­ler­de gös­te­ri­le­bi­lir. Ya­rış­ma­cı, baş­vu­ru­su­nu yap­tı­ğı fil­min de­re­ce­ye gir­me­si ha­lin­de Kı­sa­dan Hisse Kısa Film Ya­rış­ma­sı Or­ga­ni­zas­yon Ko­mi­te­si’ne, Genç Ön­cü­ler Genç­lik Spor ve Eği­tim Der­ne­ği ve bu ya­rış­ma­ya des­tek veren ku­rum­la­ra ait in­ter­net say­fa­la­rın­da, sos­yal med­ya­da, video pay­la­şım si­te­le­rin­de ve ben­zer mec­ra­lar­da yer ve sayı sı­nır­la­ma­sı ol­mak­sı­zın sı­nır­sız sü­rey­le kul­lan­ma, ço­ğalt­ma, ye­ni­den basma, da­ğıt­ma, can­lan­dır­ma ve/veya ek­ra­na ge­tir­me hakkı ve­re­ce­ği­ni ve bunun için ge­rek­li gö­rül­me­si ha­lin­de ay­rı­ca bir pro­to­kol de im­za­la­ya­ca­ğı­nı, bu kul­la­nım se­be­biy­le ve her­han­gi bir za­man­da her­han­gi bir ad al­tın­da ücret talep et­me­ye­ce­ği­ni kabul, beyan ve ta­ah­hüt eder. Ödül tö­re­ni ta­ri­hi­ni mü­te­aki­ben en erken bir, en geç iki yıl süre zar­fın­da yu­ka­rı­da zik­re­di­len özel koşul ye­ri­ne ge­ti­ri­le­cek­tir. Film­ler, ya­rış­ma son­ra­sın­da te­le­viz­yon ka­nal­la­rı ve in­ter­net plat­form­la­rı ta­ra­fın­dan ya­yın­lan­mak is­ten­di­ğin­de, Genç Ön­cü­ler Genç­lik Spor ve Eği­tim Der­ne­ği ya­pım­cı ile söz ko­nu­su ku­rum­lar ara­sın­da iliş­ki ku­rul­ma­sı­na yar­dım­cı ola­cak­tır.

2. Baş­vu­ru bel­ge­sin­de be­lir­ti­lecek tüm bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­nun so­rum­lu­lu­ğu metni im­za­la­yan ki­şi­ye ait­tir. Yan­lış ve/veya eksik bilgi ne­de­niy­le ya da bil­gi­le­rin ka­tı­lım­cı ta­ra­fın­dan gün­cel­len­me­me­si ne­de­niy­le ka­tı­lım­cı her­han­gi bir hak ta­le­bin­de bu­lu­na­ma­ya­cak­tır. Bu bil­gi­ler ne­de­niy­le do­ğa­bi­lecek hu­kuk­sal so­rum­lu­luk imza sa­hi­bi­ne ait­tir.

3. Lise ka­te­go­ri­si­ne baş­vu­ru yapan yö­net­me­nin lise yaş gu­ru­bun­da (14-18 yaş) ol­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Or­ga­ni­zas­yon Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan ge­rek­li gö­rül­dü­ğü tak­dir­de yö­net­men­den kim­lik ve/veya öğ­ren­ci bel­ge­si­ni ibraz et­me­si talep edi­le­bi­lir.

4. Ya­rış­ma­ya ekip ha­lin­de ka­tı­lım sağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da dahi, baş­vu­ru formu ve söz­leş­me ekip içe­ri­sin­den bir kişi (ekip söz­cü­sü) ta­ra­fın­dan im­za­lan­ma­lı­dır. Ödül, bel­ge­ler­de im­za­sı bu­lu­nan ekip söz­cü­sü­ne ve­ri­le­cek­tir.

5. Ya­rış­ma­ya baş­vu­ran eser sa­hip­le­ri film­le­riy­le il­gi­li her türlü telif hak­kı­nı almış kabul edi­le­cek­tir (ses, müzik, gö­rün­tü vs.). Ka­tı­lım­cı/Ka­tı­lım­cı­lar, eser üze­rin­de­ki tüm fikri mül­ki­yet hak­la­rı­nın da sa­hi­bi ol­du­ğu­nu ve bu ese­rin su­nul­ma­sı­na ve eser ile ala­ka­lı fikri mül­ki­yet hak­la­rı­nın dev­ri­ne iliş­kin ge­rek­li her türlü hakka sahip ol­du­ğu­nu ta­ah­hüt et­mek­te­dir.

 • Gerek ya­pım­cı­sı/yö­net­me­ni ol­duk­la­rı eser üze­rin­de­ki 5846 sa­yı­lı Fikir ve Sanat Eser­le­ri Ka­nu­nu (FSEK) çer­çe­ve­sin­de ta­nı­nan maddi ve ma­ne­vi hak­la­rın (aslen ve dev­ren) sa­hi­bi ol­duk­la­rı­nı,
 • Ese­rin su­nul­ma­sı­na ve eser ile il­gi­li fikri mül­ki­yet hak­la­rı­nın dev­ri­ne iliş­kin ge­rek­li her türlü hakka sahip ol­duk­la­rı­nı,
 • Her­han­gi üçün­cü bir ki­şi­nin fikri mül­ki­yet hak­la­rı­nın (telif hakkı, pa­tent, marka vb.) ihlal et­me­dik­le­ri­ni,
 • Ha­yat­ta olan/ol­ma­yan bir ki­şi­nin giz­li­lik hak­la­rı­nı ve ale­ni­ye­ti ihlal et­me­dik­le­ri­ni ve le­ke­le­me­dik­le­ri­ni,
 • İçe­ri­ğin ön­ce­lik­le Türk Ceza Ka­nu­nu, 5651 Sa­yı­lı Kanun ve yü­rür­lük­te­ki diğer mev­zu­ata ay­kı­rı ol­ma­dı­ğı­nı ve ay­rı­ca söz ko­nu­su içe­ri­ğin suç teş­kil ede­bi­lecek un­sur­lar içer­me­di­ği­ni,
 • Ger­çek ve tüzel kişi/ki­şi­le­rin şahsi veya mül­ki­yet hak­la­rı­na te­ca­vü­zün söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nı ta­ah­hüt ve teyit eder.

6. Ka­tı­lım­cı ya­rış­ma­ya ya da Genç Ön­cü­ler Genç­lik Spor ve Eği­tim Der­ne­ği’ne gön­der­di­ği her türlü ese­rin, telif hak­kı­nın ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu kabul ve ta­ah­hüt et­me­si se­be­biy­le, telif ko­nu­sun­da daha sonra or­ta­ya çı­ka­bi­lecek suç teş­kil edecek ya da taz­mi­nat ta­le­bi­ni ge­rek­ti­recek her­han­gi bir unsur, Kı­sa­dan Hisse Kısa Film Ya­rış­ma­sı Or­ga­ni­zas­yon Ko­mi­te­si’ne ve Genç Ön­cü­ler Genç­lik Spor ve Eği­tim Der­ne­ği’ne her­han­gi bir so­rum­lu­luk yük­le­me­ye­cek­tir.

7. Telif hakkı veya sair fikri mül­ki­yet hak­la­rı­nın ih­la­li ya da her türlü kanun ih­la­li­nin tes­pi­ti ha­lin­de eser ya­rış­ma­dan men edi­lir. Bu tes­pit ya­rış­ma­dan sonra ya­pı­lır ise eser sa­hi­bi ödül­len­di­ril­miş olsa dahi ödülü geri alı­nır. Bu se­bep­le Genç Ön­cü­ler Genç­lik Spor ve Eği­tim Der­ne­ği’ne her­han­gi bir dava açıl­ma­sı ha­lin­de, or­ta­ya çı­ka­cak her türlü zarar ka­tı­lım­cı ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak­tır. Ay­rı­ca ka­tı­lım­cı­nın ih­la­li ke­sin­leş­miş mah­ke­me ka­ra­rı ile sabit olur­sa 30.000TL(Türk Li­ra­sı) cezai şart öde­me­yi kabul ve ta­ah­hüt eder.


1. Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ön Değerlendirme Jürisinin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan genel kategoride ilk 15 eser, Lise kategorisinde de 5 eser gösterim programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Ön jüri ve ana jürinin yargısı kesindir.

2. 6.Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması’nın Ana Jürisi, Genel Kategoride; Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü, 1 adet Jüri Özel ödülü, 1 adet Genç Öncüler Özel Ödülü’nü alacak eserleri belirleyecektir. Bunun yanı sıra seyirci oylamasından en çok oyu alan esere 1 adet Seyirci Özel Ödülü verilecektir. Aynı şekilde Ana Jüri Lise Kategorisinde de Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödülünü alamaya hak kazanana filmleri belirleyecektir.

3. Ödül alanlara 6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması plâketinin yanı sıra para ödülleri de verilir.

Genel Kategori / Toplam Ödül; ₺ 30.000

 • 1.lik Ödülü: ₺ 10.000
 • 2.lik Ödülü: ₺ 7.000
 • 3.lük Ödülü: ₺ 4.000
 • Jüri Özel: ₺ 3.000
 • Genç Öncüler Özel: ₺ 3.000
 • Seyirci Özel: ₺ 3.000

Lise Kategorisi / Toplam Ödül; ₺ 10.000

 • 1.lik Ödülü: ₺ 5.000
 • 2.lik Ödülü: ₺ 3.000
 • 3.lük Ödülü: ₺ 2.000

4. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. 

5. Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

6. Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül plâketini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Kısadan Hisse Organizasyon Komitesi, Ana Jüri tarafından ödül almaya layık görülen filmlerin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir dışından gelecek olan bir temsilcinin (yönetmen ya da ekipten bir kişi) ve bir misafiri ile beraber toplam iki kişinin yol ve 1 gecelik otel konaklama masrafları Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından karşılanacaktır. Sonuçlar ödül töreninde açıklanacak olup ödül kazananlara daha önceden bir bildirim yapılmayacaktır.

7. Para ödülü kazananların ödülleri en geç 5 Aralık 2021 tarihine kadar Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği tarafından ödenir.Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi, Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne aittir. Yarışmaya katılan filmlerin yasal sahipleri bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını elinde tutar.

Yarışmaya katılan eserlerin sahipleri Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve Başvuru Formu’nda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.