6KHKFY'de Ödüller Sahiplerini Buldu

#

Kısa’dan Hisse ola­rak bir se­zo­nu daha ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz.

Kısa’dan Hisse ola­rak bir se­zo­nu daha ba­şa­rıy­la ta­mam­la­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. Her ne kadar bu­ra­da his­le­ri­mi­zi sa­tır­la­ra dök­me­ye gay­ret etsek de o at­mos­fe­re biz­zat şahit olmak gi­bi­si yok. Her yıl yoğun bir tempo ile sü­re­ci ta­mam­la­dık­tan sonra ge­lecek yıl­lar için ha­yal­ler kur­ma­ya baş­lı­yo­ruz. Tıpkı geçen sene kur­du­ğu­muz ha­yal­ler gibi. Bu sene bir­ço­ğu­nu ger­çek­leş­ti­re­bil­miş olmak biz­le­ri daha da mo­ti­ve edi­yor. 2016 yı­lın­da sa­de­ce ya­rış­ma for­ma­tıy­la gir­di­ği­miz bu yolda bir okul ol­ma­yı şiar edin­miş ola­rak önem­li adım­lar atı­yo­ruz. Söy­le­şi­ler, film gös­te­rim­le­ri, rö­por­taj­lar der­ken bu yıl ila­ve­ten si­ne­ma atöl­ye­si ve us­ta­lık sı­nı­fı eği­tim­le­ri ile bir­lik­te ol­du­ğu­muz yerde kal­mak­tan Allah’a sı­ğı­nı­yor ve daha iyi­le­ri­ni yap­mak için niyet et­mek­ten çe­kin­mi­yo­ruz.

2016’dan bu yana çok şey de­ğiş­ti. Biz­ler de­ğiş­tik. Her sene biz­le­re ön­cü­lük eden jü­ri­ler, ka­tı­lım gös­te­ren yö­net­men­ler, pro­je­ler, ni­yet­ler ve daha ni­ce­le­ri de de­ğiş­ti. Ama en önem­li­si bu za­ma­na kadar Kısa’dan Hisse’ye des­tek olmuş her­ke­sin bu aile­nin bir par­ça­sı ol­du­ğu ger­çe­ği. Ve ümit edi­yo­ruz ki Kısa’dan Hisse aile­si yıl­lar geç­tik­çe bü­yü­me­ye devam edecek. Bu sene da biz­le­re eşlik eden çok önem­li isim­ler vardı. Jüri baş­ka­nı­mız Der­viş Zaim “Flash­bel­lek” fil­miy­le ABD’ de ger­çek­le­şen 27. Se­do­na Film Fes­ti­va­li’nde “En İyi Ulus­la­ra­ra­sı Film’ ödü­lü­nü ka­zan­dı­ğın­da gurur duy­duk. Ensar Altay ho­ca­mız Ko­do­kus­hi fil­miy­le Şan­gay Film Fes­ti­va­li’nde, Asya Pa­si­fik Film Ödül­le­ri’nde ve Oscar’ın ha­ber­ci­si Ca­me­ri­ma­ge’da is­mi­ni du­yur­duk­ça biz­ler de he­ye­can­lan­dık. Ve sev­gi­li Yeşim Ton­baz “Mün­ha­sır” fil­miy­le “Di­rec­ted by Women Turkey” fes­ti­va­lin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne layık gö­rül­dü­ğün­de böy­le­si­ne güzel bir örnek ol­du­ğu için bir kez daha şans­lı his­set­tik. Çünkü biz çok­tan ko­ca­man bir aile ol­muş­tuk.

Film çek­mek zor­dur, kısa film çek­mek ise daha zor­dur. Çünkü an­la­tıl­mak is­te­ne­ni kısa ve öz bir bi­çim­de karşı ta­ra­fa ak­tar­mak ge­re­kir. Ama tüm bun­la­rın ya­nın­da zor olan bir şey daha varsa o da bir sürü güzel film için­den en gü­ze­li­ni seç­mek ola­bi­lir. İşte he­ye­ca­nıy­la, zor­lu­ğuy­la ve coş­ku­suy­la dolu dolu geçen bir yılın so­nun­da en iyi film­le­rin ödül­le­riy­le bu­lu­şa­ca­ğı büyük gün gel­miş­ti. 21 Ekim ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen 6. Kısa’dan Hisse Kısa Film Ya­rış­ma­sı Ödül Tö­re­ni’nde bir­çok önem­li yö­net­men, oyun­cu ve se­na­rist bir araya gelme fır­sa­tı buldu. Kısa’dan Hisse ekibi ola­rak biz­ler de ol­duk­ça he­ye­can­lıy­dık. Nur­dan Al­bam­ya İnce’nin ödül tö­re­ni es­na­sın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­dan bir kesit he­ye­ca­nı­mı­zın dı­şa­vu­ru­mu­nu des­tek­ler ni­te­lik­tey­di. “ ...​Bu sene Kısa’dan Hisse’nin 6. yılı ol­du­ğu­nu bil­me­sem ilk yıl­la­rı zan­ne­der­dim. O kadar he­ye­can­lı­lar…”

Fatih Be­le­di­ye­si Kül­tür ve Sanat Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen ödül tö­re­ni, kült film­ler­de ça­lın­mış par­ça­la­rın icra edil­di­ği bir müzik din­le­ti­siy­le baş­la­dı. Ar­dın­dan ya­rış­ma­nın genel ko­or­di­na­tö­rü ve aynı za­man­da Genç Ön­cü­ler Ha­re­ke­ti baş­ka­nı Aşkın Özcan’ın Kıssa’dan Hisse’nin ama­cı­na dair yap­tı­ğı ko­nuş­ma ile devam etti. Son­ra­sın­da ödül tö­re­ni­ne konuk olan Fatih Be­le­di­ye Baş­ka­nı M. Ergün Turan, si­ne­ma­ya des­te­ğin öne­mi­ne dair bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di. Ve artık ödül­le­rin sa­hip­le­ri­ni bul­ma­sı­nın vakti gel­miş­ti.

Tam 362 ese­rin ya­rış­tı­ğı kısa film ya­rış­ma­sı­nın ilk tu­run­da 20 film ön ele­me­yi geç­miş­ti. Fi­na­list olan film­ler­den ise sa­de­ce 11 ta­ne­si ödül al­ma­ya hak ka­zan­dı. Lise Ka­te­go­ri­sin­de bi­rin­ci­lik ödü­lü­ne “Ko­va­da Balık” fil­miy­le Ayaz Cey­lan, ikin­ci­lik ödü­lü­ne “Çeşme” fil­miy­le İlayda İşeri ve üçün­cü­lük ödü­lü­ne “Evde Hav Tür­ki­ye” fil­miy­le Nisan Uğur layık gö­rül­dü. Genel ka­te­go­ri­de ise bi­rin­ci­lik ödülü “Bir Neh­rin Kı­yı­sın­da” fil­miy­le Mu­ham­med Fur­kan Diş­bi­lek’e, ikin­ci­lik ödülü “Yara” fil­miy­le Onur Güler’e ve üçün­cü­lük ödülü de “Bin­bir Gece” fil­miy­le Mah­sum Taş­kın’a ve­ril­di.
Jüri Özel ödü­lün­de ise fi­na­list olan film­le­ri bir sürp­riz bek­li­yor­du. Bu yıl diğer yıl­lar­dan fark­lı ola­rak Jüri, top­lam 3 adet bel­ge­sel fil­mi­ne Jüri Özel ödülü ver­me­yi uygun gördü. “Yeni Baş­tan” fil­miy­le Taha Ovacı, “Seval” fil­miy­le Ahmet Ke­çi­li ve “Yer­yü­zü Ayak­la­rı” fil­miy­le Ümit Güç ödül al­ma­ya hak ka­zan­dı. Genç Ön­cü­ler özel ödü­lü­nü İnan Erbil “Belki Bir Gün Gi­de­riz” fil­miy­le alır­ken Ab­dul­lah Çeper de “Fer­mu­ar Ucu” fil­miy­le Se­yir­ci Özel ödü­lü­ne layık gö­rül­dü. Böy­le­lik­le tüm ödül­ler sa­hi­bi­ni bul­muş oldu.

Ek ola­rak bu sene Kısa’dan Hisse Onur Ödülü 70’li yıl­la­rın kıy­met­li yö­net­men­le­rin­den Yücel Çak­mak­lı’ya ve­ril­di. Prof. Dr. Bur­ha­ned­din Can, si­ne­ma­nın ha­ya­tı­mız­da­ki öne­mi­ne ve Yücel Çak­mak­lı’nın bu ca­mi­ada biz­ler için ne kadar kıy­met­li ol­du­ğu­na de­ğin­dik­ten sonra ödülü de­de­si ile aynı ismi ta­şı­yan to­ru­nu Yücel Çak­mak­lı’ya tak­dim etti.

Biz­le­re ise tüm bu güzel an­la­ra şahit olmak düştü. Sah­ne­den ar­ka­da­şı­nın veya eşi­nin ismi anons edi­lin­ce se­vinç­le alkış tutan güzel in­san­la­ra da şahit olduk, ödül alan isim­le­rin ödül­le­ri tak­dim edi­lir­ken jüri üye­le­ri­nin nasıl gu­rur­la gü­lüm­se­dik­le­ri­ne de. Bu en güzel şa­hit­lik­tir.

Bir se­zo­nu daha ta­mam­la­yıp derin bir “El­ham­dü­lil­lah” çe­ki­yor yeni sezon için tek­rar­dan niyet edi­yo­ruz. Niyet ettik 7. Kısa’dan Hisse Kısa Film Gün­le­ri’ne…